Primer premi de recerca Ascisam 2015

Premi Recerca Ascisam 2015

L' Associació Catalana d' Infermeria de Salut Mental (ASCISAM) té entre els seus objectius promoure la recerca en Infermeria de Salut Mental en qualsevol de les seves vessants. Per tal de contribuir a la consecució d'aquest objectiu, la ASCISAM convoca EL I PREMI ASCISAM A L’INVESTIGACIÓ  D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL, que es lliurarà a l'autor o autors, el treball del qual serà escollit pel jurat entre els presentats a la convocatòria i que es regirà per les normes següents:

I.        L'anunci del premi serà de caràcter bianual i podran optar a aquells treballs d’investigació, conclosos i no publicats, que tractin d’una temàtica d’especial rellevància i interès pel desenvolupament de la professió d'Infermeria, així com la promoció de la seva cura en l'àmbit de la Salut Mental. Les obres han de ser originals i inèdites. No queden exclosos els treballs que han estat parcialment o totalment finançats per organismes públics o privats.

II.        Podrà concórrer a aquesta convocatòria les professionals amb qualsevol dels títols universitaris que capaciten per exercir d’Infermera. El primer autor haurà de ser soci de l’ASCISAM. Les titulacions obtingudes a l'estranger o en centres espanyols han de ser reconeguts oficialment. La participació pot ser a títol individual o formant part d’un grup.

III.        Les obres es presentaran anònimament o sota pseudònim, a través de correu postal o bé per la web de l’ASCISAM.

Per correu postal, l’enviament es farà en un sobre tancat incloent les dades del/dels autor/s (nom, adreça completa actual, centre i lloc de treball  i contacte telefònic); com única referència externa només, pot estar indicat, si escau, el pseudònim escollit per personalitzar el treball. S'enviaran a la següent adreça:

Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM)

Premio ASCISAM 2015

Carrer de Pujades, 350

08019 Barcelona

També es podran enviar els treballs a través de la pàgina web de l’ASCISAM (www.ascisam.cat), a l’apartat “Presentació treball Primer Premi de recerca ASCISAM 2015”. S’haurà d’emplenar el formulari de la web, indicant les dades del primer autor: nom, adreça completa actual, centre i lloc de treball, telèfon i correu electrònic. A continuació adjuntar un document PDF amb les dades del/dels autor/s (nom, adreça completa actual, centre i lloc de treball  i contacte telefònic). I finalment adjuntar en format PDF el treball.

IV.        Els treballs seran redactats en català, castellà o anglès, amb un resum en les tres llengües. El sistema de citació i referències bibliogràfiques hauran d'ajustar a les regles de Vancouver.

V.        Els treballs tindran una extensió  màxima de 50 pàgines en Full DIN-A4; incloent-hi text, gràfics, taules, imatges i referències; mecanografiades amb interlineat de 1,5, cos de la lletra Arial 12 i amb marges de 2,5 cm en ambdós costats. La primera pàgina contindrà només el títol de l'obra i el pseudònim escollit, en el seu cas, seguint la numeració en les pàgines restants. El text no ha de contenir els noms o qualsevol altra informació que poden permetre la identificació del seu estudi o de les persones objectes de l’estudi.

VI.        Els treballs que s’enviïn per correu postal es presentaran en suport informàtic en qualsevol versió del processador de textos Word en un fitxer en format PDF (llapis de memòria o CD), adjuntant, a més, una còpia impresa en paper. Els treballs que s’enviïn a través de la web de l’ASCISAM es presentaran en format PDF en qualsevol de les seves versions.

VII.        Els premis es lliuraran per un jurat compost per membres de la Junta Directiva i el Grup Consultiu de l’ASCISAM. El jurat adoptarà, després de les deliberacions necessàries, la resolució de la concessió del Premi. Si ho considera necessari, pot requerir la opinió d'experts, sense que aquesta sigui vinculant. El premi serà declarat vacant si a judici del Jurat, els treballs no reuneixen les condicions exigibles. En qualsevol cas, un membre del comitè científic podrà presentar treballs.

VIII.        El Premi tindrà una dotació econòmica de 1.000 euros i s’acompanyarà un diploma acreditatiu. Els diners del premi estaran subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent. El jurat podrà concedir fins a dos accèssits, sense dotació econòmica, als que se’ls atorgarà el diploma corresponent.

IX.        El termini de presentació de treballs finalitzarà el 30 d’abril, 2015. Es considerarà dintre del termini aquells treballs amb certificació postal amb la data límit citada.

X.        Els treballs guardonat es publicaran per ASCISAM (sempre citant autoria). Així mateix, l’autor podrà  publicar-lo en el mitjà escollit referint la concessió del I PREMI ASCISAM A LA RECERCA D’INFERMERIA DE SALUT MENTAL. Prèviament a la seva publicació ho deurà comunicar a la ASCISAM.

XI.        La presentació dels treballs al concurs implica l'acceptació de les normes establertes en aquestes bases, amb renúncia a qualsevol acció judicial o extrajudicial iniciada contra el veredicte del jurat, que serà inapel·lable i es farà públic durant l'esdeveniment organitzat per ASCISAM en juny de 2015 per l’entrega del Premi, on el deurà recollir al primer autor o persona a qui delegui.

2017-02-14T12:23:43+00:00 març 1st, 2015|Categories: Notícies|Tags: |